08-08-2022

Lokale biertjes in de kijker in het ARhus Café

In een bierland als België spant West-Vlaanderen de schuimende kroon. Na het verlof zet het ARhus Café ter ere van internationale dag van het bier lokale bieren in de kijker! Kom proeven vanaf 8 augustus.Lees meer

Groetjes uit ARhus: ervaringen project 'Lezen doe je samen' - interview

Eva Vandermeersch maakt de winnaar bekend van de spaarkaartactie in De Bonte Specht

Hallo,

Ik ben Rune Devos en loop stage bij ARhus. In het kader van mijn bachelorproef doe ik onderzoek naar hoe je kinderen van het lager onderwijs niet alleen kan motiveren om te lezen, maar hen ook leesplezier kan bezorgen. Het project ‘Lezen doe je samen’, dat hierrond werkt, is een samenwerking van verschillende Roeselaarse scholen, open kenniscentrum ARhus en hogeschool Vives.
Er worden activiteiten en doelstellingen uitgewerkt in diverse thema’s op een creatieve manier. Een zeer boeiend en leerrijk project dus.

Daarom ben ik benieuwd wie de scholen zijn, die hieraan deelnemen.  

Het project is intussen goed van start gegaan en daarom leek het leuk om nader met iedereen kennis te maken.

1. Waarom nemen jullie deel aan het project ‘Lezen doe je samen’?

 • GO! Freinetschool De Bonte Specht

  Onze directeur besliste om ons in te schrijven omdat we allemaal merkten dat het algemene leesniveau van onze leerlingen vrij laag ligt. Naast een prioritair nascholingstraject rond begrijpend lezen samen met de pedagogische begeleidingsdienst vonden we het waardevol om extra op leesmotivatie in te zetten vanuit ‘Lezen doe je samen’.

 • Basisschool De Plataan

  Lezen neemt een enorme belangrijke plaats in in onze maatschappij: een goede leesvaardigheid opent vele poorten op verschillende vlakken, zowel nu als voor in de toekomst. Lezen kan gewoon ook leuk zijn! Met gans het schoolteam, van de peuters tot het zesde leerjaar, willen we ons leesonderwijs verder verdiepen en verrijken. Dit in samenwerking met onze ouders, de leefomgeving van de kinderen en andere externe partners.

 • Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR)

  VCSR is een centrumschool met een groot aantal SES-lestijden, wat betekent dat heel wat leerlingen nood aan extra ondersteuning hebben. Dit betekent dat wij met ons lestijdenpakket heel flexibel moeten omgaan, rekening houdend met onze diversiteit op school en met gezinnen die het niet zo breed hebben. Diversiteit betekent flexibiliteit dus wij zetten in op het creëren van een positief, veilig en rijk klasklimaat waarbij taal centraal staat.  Zo kunnen kinderen zich optimaal ontwikkelen binnen hun vele talenten.

  Voor leesbevordering zijn we verleden jaar gestart met 'kwartiermakers' waarbij 4 maal per week in de klas een kwartier gelezen wordt. Dit is gunstig onthaald geweest bij leerlingen en leerkrachten. Er blijft echter een sterke vraag bij de leerkrachten om nog meer en dus ook met verschillende werkvormen in te zetten op het lezen.  Zo willen we met diverse leesstimulerende activiteiten  de kinderen op verschillende manieren warm maken voor het lezen.

  Graag zouden we een versnelling hoger gaan om te komen tot een onderbouwd leesbeleid dat ons nieuwe kansen biedt en resultaatgericht werkt.  Met de expertise van het open kenniscentrum ARhus en Vives zien wij heel wat kansen voor onze school om dit te bewerkstelligen.

 • GO! Campus Sterrebos

  We wensen een schoolvisie op ons leesbeleid verder uit te werken om zo zoveel mogelijk kinderen binnen onze school Buitengewoon Onderwijs leesvaardig te maken.  Het is fijn om ook op deze manier te kunnen gluren bij de buren om zo ideeën en inspiratie bij collega’s op te doen. Verder is het bestendigen van de samenwerking met de plaatselijke bibliotheek een grote motivatie om aan het project deel te nemen en concrete leesideeën met hen uit te werken.

2. Wat vonden jullie tot nu toe al boeiend en leuk aan dit project? Welke zaken hebben jullie al meegenomen?

 • GO! Freinetschool De Bonte Specht

  We zien duidelijk dat onze schoolbibliotheek vorm krijgt vanuit de brainstormen met Vives en ARhus. Er komen hiernaast ook leuke initiatieven en voorstellen om ook boeiende evenementen te organiseren.

 • Basisschool De Plataan

  De samenwerking: samen nadenken/reflecteren en mogelijke acties op touw zetten.


 • Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR)

  We willen met diverse leesstimulerende activiteiten  de kinderen op verschillende manieren warm maken voor het lezen.
  We doen al veel op dat vlak maar met de expertise van het open kenniscentrum ARhus en Vives zien wij heel wat kansen voor onze school om dit nog meer te bewerkstelligen.

 • GO! Campus Sterrebos

  We hadden al onze eigen schoolbibliotheek, maar dankzij het project kunnen we hier nog meer variatie inbrengen, door o.a. een samenwerking met het open kenniscentrum ARhus. Het uitwerken van een voorleesweek staat op het programma voor de lente, maar ook deelnemen aan initiatieven vanuit het project, waaronder de voorleesdag en het leesrestaurant. Door de leesfoto van de school werden we alvast geïnspireerd om de leesmotivatie van onze leerlingen te verhogen.

3. Welke verwachtingen hebben jullie van het project? Wat wil je zeker gerealiseerd zien voor de school?

 • GO! Freinetschool De Bonte Specht

  We hopen te zien dat onze schoolbieb blijft groeien tot een gezellige, leesmotiverende plek. We willen graag dat er een natuurlijke ‘leessfeer’ ontstaat binnen onze school. Een plek waar iedereen automatisch zin krijgt om te lezen en hier ook alle ruimte en tijd voor krijgt.

 • Basisschool De Plataan

  Kinderen laten ervaren dat lezen leuk kan zijn, kinderen aanzetten tot lezen en het delen van leeservaringen met anderen en verdere samenwerking met ARhus onderhouden. Tegelijk ook ondernomen acties verankeren in de schoolwerking.

 • Vrije Centrumschool Roeselare (VCSR)

  De leesmotivatie van de leerlingen bevorderen wordt voorop gesteld als hoofddoel, vertrekkend vanuit actuele en wetenschappelijke inzichten. Hierin kadert de school ook de expertise van open kenniscentrum ARhus en Vives om te komen tot een duurzaam en effectief leesonderwijs. Een andere verwachting is het kennismaken met leesstimulerende activiteiten op leerling-, klas- en schoolniveau.

 • GO! Campus Sterrebos

  Een samenwerking met ARhus op langere termijn (niet enkel voor uitlenen van materialen, maar ook naar de ruimere dienstverlening van ARhus), m.a.w. een partnerschap met ARhus.

  Daarnaast ook een duidelijke leesvisie voor de school creëren waarin we duidelijke leeswinst merken voor onze kinderen. We zijn aangenaam verrast dat jullie ons op deze manier, naast de inhoudelijke begeleiding, ook een boost geven op vlak van leesmaterialen. Dankjewel!

Het project Lezen doe je samen is een samenwerking tussen hogeschool VIVES en 6 bibliotheken en 18 basisscholen uit West-Vlaanderen. Het project kwam tot stand dankzij de subsidie Lezen op school op initiatief van de Vlaamse Regering. Alle info over het project vind je hier.