21-11-2022

Hulp bij je jobbonus

Wie minder dan 2500 euro bruto verdient, komt mogelijk in aanmerking voor een jobbonus. Lees meer

HerstelAcademie voor Jongeren

Wat?

De HerstelAcademie voor Jongeren wil het mentaal welzijn van jongeren bespreekbaar maken en versterken. Alle initiatieven worden door jongeren georganiseerd en door hulpverleners ondersteund. Gelijkwaardigheid vormt hét uitgangspunt; jongeren staan centraal!

De HerstelAcademie voor en door jongeren vertrekt van de reguliere jongerenwerkingen #HACK (ARhus) en JaKedoe, waar jongeren graag willen zijn, eigenaarschap mogen opnemen en waar niet expliciet gefocust wordt op mentaal welzijn, maar waar het thema geregeld op een organische manier aan bod komt, op de voorwaarden van de jongeren zelf.

In dit bestaande aanbod kunnen met hulp van de subsidies zorgverleners uit de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) betrokken worden. Zij nemen een vergelijkbare rol op als de jeugdwerkers, maar kunnen ook snel en effectief schakelen waar jeugdwerkers op grenzen botsen. 

De bedoeling hiervan is het ongedwongen en preventief bespreekbaar maken van psychische kwetsbaarheden en het drempelverlagend werken op vlak van geestelijke gezondheidszorg. Zo wordt er ingezet in op persoonlijk contact, laagdrempeligheid en toegankelijkheid, voorspelbaarheid in beschikbaarheid en een gratis aanbod.

Waarom?

Dit project vertrok vanuit de vaststelling dat de coronacrisis de kinderrechten fundamenteel aantast – denk aan het recht op onderwijs of het recht op ontspanning – wat een niet te onderschatten impact heeft op het mentaal welzijn van jongeren. Dankzij de steun van Elk Telt van Stad Roeselare kon het voorproject in 2020 opgestart worden.

Sinds september 2021 bouwen ARhus (vanuit jongerenwerking #HACK), Jakedoe, TeJo, Sint-Jozef Pittem en Zorgpunt N verder aan de HerstelAcademie, en dit voor de komende 2 jaar.

Wie?

#HACK 

#HACK is een plaats waar jongeren (14 – 20 jaar) onvoorwaardelijk welkom zijn om vragen te stellen, om zelf te organiseren en/of om deel te nemen aan diverse projecten (#HACKs). Vraaggerichte kennisdeling en talentontwikkeling staan centraal en zorgen voor een ontmoeting die gebaseerd is op gemeenschappelijke interesses. 

Het #HACKpand (De Munt 6) is een plek waar elke jongere een plaats heeft, los van kwetsbaarheden, achtergrond, religie, geaardheid, handicap, enz. #HACK zet deze verschillen in de verf, gaat erover in dialoog en brengt jongeren zo dichter bij elkaar. #HACK heeft een extra focus op kwetsbare jongeren (via partnerschappen, outreachend werken en een ruim netwerk) en wil hen waar nodig ondersteunen in hun identiteitsvorming.

#HACK geeft jongeren eigenaarschap, zet hen aan het roer en stimuleert burgerzin en ondernemerschap. Jongeren die hun talent en verantwoordelijkheidszin koppelen binnen een eigen project krijgen de titel “Local Hero”.

JaKedoe 

JaKedoe (onderdeel van t’Hope) is een Roeselaarse jongerenwerking die aan de slag gaat met maatschappelijk kwetsbare jongeren van verschillende leeftijden, met focus op 12 tot 18-jarigen.

De JaKedoewerking tracht jongeren te verenigen en te ondersteunen in hun vrije tijd en vormt een schakel in het uitbreiden van hun netwerk. Dit omdat we merken dat kwetsbare jongeren niet altijd van voldoende ontplooiingsmogelijkheden kunnen genieten. JaKedoe heeft een wekelijkse instuif op een vaste locatie en daarnaast een tweewekelijkse activiteit. Tijdens dit instuifmoment ligt de invulling volledig in de handen van de jongeren. De jeugdwerker is er om te ondersteunen en mogelijk te maken. Deze ontmoeting wordt zo laagdrempelig mogelijk georganiseerd (voor en door jongeren) en iedereen is hierbij welkom.

Door middel van wekelijkse ontmoetingsmomenten en activiteiten wordt een sterke vertrouwensband gecreëerd tussen de jongere en de jeugdwerker. Daarin merken we keer op keer dat vele jongeren in deze leeftijdsgroep kampen met mentale gezondheidsklachten. Jongeren hebben het moeilijk in heel wat verschillende levensdomeinen. Vanuit deze vertrouwensband gaat JaKedoe samen met de jongere op zoek naar een oplossing of aanknopingspunt. JaKedoe vormt voor jongeren een veilige plaats waar ze zichzelf kunnen zijn, waar ze kunnen genieten van ontspanning, waar ze op verhaal kunnen komen, waar niets verplicht wordt maar waar heel veel kan. 

Enkele realisaties: 

  • Filmpjes met tips over hoe je beter kan reageren op problemen van jongeren
  • #HACKpodcasts met thema’s rond mentale kwetsbaarheid bij jongeren
  • Klaagsessies,waarin jongeren hun hart kunnen luchten, frustraties uiten, luisteren of een vraag stellen aan elkaar of professionele ondersteuners
  • Listen Up!-shirts als actie tijdens 10-daagse van de Geestelijke Gezondheidszorg
  • Interview in het #VANRSL stadsmagazine (p. 18 – 19) met jongeren over eenzaamheid kwetsbaarheid

Vragen? Meedoen?

Over het project: contacteer Jasper.Dejonckheere@arhus.be

Deelnemen? Contacteer @deniza_hack via Instagram of @jakedoeroeselare