Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekwebsite

Gebruiksvoorwaarden Bibliotheekwebsite

ALGEMEEN

Deze website wordt beheerd door Cultuurconnect vzw. Cultuurconnect is een organisatie die lokale besturen ondersteunt bij de digitale uitdagingen van hun cultuurbeleid, met klemtoon op openbare bibliotheken, cultuur- en gemeenschapscentra en aandacht voor sectoroverschrijdende verbindingen. Cultuurconnect sluit in dat kader een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.Contactgegevens: Cultuurconnect, Priemstraat 51, 1000 Brussel

Ondernemingsnummer: 0629.858.909

E-mail: servicedesk@cultuurconnect.be  

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de volgende Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u geen (verder) gebruik te maken van de website en contact met ons op te nemen via servicedesk@cultuurconnect.be om uw bezorgdheden te bespreken.

De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website, alsmede op de via de website aan u ter beschikking gestelde gegevens en materialen.

DOEL VAN DE WEBSITE

De website heeft tot doel bezoekers te informeren over de werking van hun openbare bibliotheek. Alle informatie op de website is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De inhoud van de website (hyperlinks inbegrepen) kan altijd zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Via de website heeft u als bibliotheeklid ook toegang tot Mijn Bibliotheek. Mijn Bibliotheek is een servicelaag die een bibliotheeklid kan identificeren en autoriseren om een bepaalde toepassing te gebruiken. Hiervoor dient een bibliotheeklid zich te registreren in Mijn Bibliotheek met een geldig lidmaatschap van een bibliotheek. Mijn Bibliotheek geeft dan toegang tot twee soorten gekoppelde toepassingen:

 • de online services van de bibliotheek: abonnementsgegevens bekijken, uitleningen bekijken en verlengen, reserveren en status van reserveringen bekijken, …;
 • de digitale toepassingen van uw bibliotheek (zoals Gopress, Fundels, …, afhankelijk van het aanbod/de abonnementen van uw bibliotheek).

Indien uw bibliotheek een abonnement heeft op Mijn Leestipper, dan kan u deze toepassing ook raadplegen via deze website. Mijn Leestipper heeft tot doel bibliotheekleden gepersonaliseerde leestips te bezorgen. De leestips die getoond worden zijn tips voor fictieboeken voor volwassenen. We richten ons met deze toepassing enkel tot volwassenen die lid zijn van een openbare bibliotheek in Vlaanderen die deze dienst bij Cultuurconnect heeft afgenomen.

BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

Bij de verwerking van persoonsgegevens hechten we altijd het grootste belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. Voor meer informatie verwijzen we graag naar de Privacyverklaring (zie footer van deze website).

BESCHIKBAARHEID EN GEBRUIKSRICHTLIJNEN

U verbindt zich ertoe om op een zorgvuldige en redelijke wijze gebruik te maken van de website en de gegevens die erop staan. Zo aanvaarden wij niet dat de website oneigenlijk wordt gebruikt, bijvoorbeeld voor verspreiding van virussen of malware, uitvoering van kwetsbaarheidstests of publicatie van onrechtmatige of ongepaste inhoud.

Door het gebruik van deze website verklaart u zich akkoord om

 • Geen handelingen te verrichten die het gebruik van deze website door andere gebruikers in de weg staan, of die de veiligheid van deze website verstoren;
 • Geen virussen of andere schadelijke bestanden te uploaden;
 • Geen gebruik te (proberen) maken van iemand anders account, paswoord of systeem zonder machtiging van Cultuurconnect;
 • Geen koppeling te maken met de bibliotheekkaart van iemand anders zonder toestemming van die andere persoon;
 • Alle intellectuele rechten op het beschikbaar gestelde materiaal te respecteren

INFORMATIE EN AANSPRAKELIJKHEID

Algemeen

Cultuurconnect streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, nauwkeurig of bijgewerkt is. Wanneer u onvolledigheden of tekortkomingen vaststelt, kunt u die melden via e-mail naar servicedesk@cultuurconnect.be. Voor zover als de wet het toelaat, kan Cultuurconnect dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of de beschikbare informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan de inhoud of de kenmerken van deze sites.

Cultuurconnect geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor een slechte werking of voor een tijdelijke of permanente onbeschikbaarheid of voor enige vorm van schade die rechtstreeks of onrechtstreeks zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde, geheel of gedeeltelijk, zonder aankondiging of kennisgeving offline worden gehaald, aangepast, gewijzigd of aangevuld.Indien u een slechte werking of onbeschikbaarheid vaststelt, kan u dit melden via servicedesk@cultuurconnect.be.

Andere toepassingen, redactionele pagina’s en sociale media

De openbare bibliotheek/gemeente die in het website-adres vermeld staat, kan ervoor kiezen aan de website een aantal zaken toe te voegen, zoals:

 • redactionele pagina’s; 
 • afbeeldingen;
 • embedden van sociale media;
 • nieuwsbrieftoepassing voor het toesturen van de bibliotheeknieuwsbrief;
 • inschrijvingsmodule in het kader van activiteiten van de bibliotheek;
 • andere (toekomstige) toepassingen, zoals bijv. online betalen.

Cultuurconnect verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken hiervan. Zij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan bovenstaande zaken.  

Heeft u klachten hierover, dan kan u desgevallend de openbare bibliotheek/gemeente bereiken via het e-mailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de website. 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Bepaalde delen van de website (zoals de catalogus-, de Mijn Bibliotheek pagina’s, de Mijn Leestipper pagina’s), alsook de in verband met de website gebruikte software, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Cultuurconnect of aan derden waarmee Cultuurconnect daaromtrent contractuele afspraken heeft. 

Met betrekking tot zaken toegevoegd door de openbare bibliotheek/gemeente zoals hierboven aangegeven, verklaart Cultuurconnect uitdrukkelijk dat zij geen enkele verantwoordelijkheid draagt voor het klaren van eventuele auteursrechten en dat zij in geen geval aansprakelijk kan worden gesteld voor schade te wijten aan het niet respecteren van de geldende regelgeving inzake intellectuele eigendomsrechten. Heeft u klachten hierover, dan kan u desgevallend de openbare bibliotheek/gemeente bereiken via het e-mailadres van de desbetreffende openbare bibliotheek/gemeente, dat u ook terugvindt op de website.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop of andere exploitatie van deze gegevens, ongeacht de wijze, is verboden zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Cultuurconnect, dan wel van de openbare bibliotheek/gemeente (wat betreft de zaken die door deze laatste zijn toegevoegd, zie boven). U verbindt zich ertoe u te onthouden van elke inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Cultuurconnect of andere rechthoudende partijen. 

Informatie en gegevens die uit andere online websites worden geaggregeerd of waar naar verwezen wordt, mogen enkel gereproduceerd worden onder de voorwaarden van de betreffende website.

Rechthebbenden die menen dat hun rechten worden geschonden, kunnen contact opnemen via servicedesk@cultuurconnect.be, dan wel met de openbare bibliotheek/gemeente (wat betreft de zaken die door deze laatste zijn toegevoegd, zie boven) via het e-mailadres dat u ook terugvindt op de website. Waar blijkt dat Cultuurconnect of de openbare bibliotheek/gemeente onterecht bronmateriaal reproduceert, zullen onmiddellijk alle maatregelen genomen worden om de inbreuk te beëindigen.

Dit alles in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze website of gegevens van de website, vallen onder de toepassing van het Belgische recht en van de relevante internationale regelgeving. Raadpleging van deze website, en gebruik van Mijn Bibliotheek en Mijn Leestipper houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van België en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor een Belgische rechtbank te brengen. De bevoegde rechtbank met zetel in Brussel is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen die in verband met deze gebruiksvoorwaarden ontstaan.

WIJZIGINGEN

Cultuurconnect kan deze Gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen zonder voorafgaande verwittiging aan de gebruiker. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden op de website. Gelieve daarom steeds na te gaan of u de laatste versie van de Gebruiksvoorwaarden hebt doorgelezen. Deze versie werd het laatst gewijzigd op 22/11/2021.