Onze visie

Onze visie

Het verhaal van het Kenniscentrum ARhus gaat terug tot 2002, het jaar waarin de twee Roeselaarse bibliotheken (bibliotheek De Vriendschap en bibliotheek Albrecht Rodenbach) gefusioneerd werden. In de periode 2002–2007 werd een aanzet gegeven om processen te integreren en de twee bedrijfsculturen naar elkaar te laten toegroeien. In 2007 sloten de Stad Roeselare en de Vlaamse Regering een stadscontract af voor de ontwikkeling van een ‘Nieuwe Openbare Bibliotheek Roeselare als Kennis-, Informatie- en Leercentrum’. En de rest is geschiedenis. 

Onze visie? “Het open kenniscentrum ARhus is een bibliotheek die inzet op geletterdheid in de brede zin van het woord, en die daardoor mee mogelijk maakt dat elke burger permanent participeert aan een constant evoluerende maatschappij.” 

Historiek

Het verhaal van het Kenniscentrum ARhus gaat terug tot 2002, het jaar waarin de twee Roeselaarse bibliotheken (bibliotheek De Vriendschap en bibliotheek Albrecht Rodenbach) gefusioneerd werden. In 2007 sloten de Stad Roeselare en de Vlaamse regering een stadscontract af voor de ontwikkeling van een ‘Nieuwe Openbare Bibliotheek Roeselare als Kennis-, Informatie- en Leercentrum’. Het jaar daarop werd de vzw Het Portaal opgericht om uitvoering te geven aan dit contract. Sinds 2013 is deze verzelfstandigde entiteit zowel bestuurlijk, inhoudelijk als zakelijk verantwoordelijk voor de uitbouw van het kenniscentrum.  

In 2014 opende het Kenniscentrum ARhus en werd een eerste visienota voor de periode 2014-2018 goedgekeurd. Hierin werd een model voorgesteld om de initiële ambities – van de bibliotheek een slagkrachtig, innovatief en toekomstgericht kenniscentrum maken – te realiseren. En om hiermee ook een voorbeeldfunctie voor de sector te zijn. Er werd resoluut gekozen voor een brede positionering, zowel naar gebruikers als naar domeinen toe. ARhus focuste zich in die periode op drie trajecten:  

  1. Van lener naar gebruiker 
  2. Van boek naar kennis 
  3. Van bibliotheek naar ‘community’ 

Het aantal bezoeken in de periode tussen 2014 en 2019 steeg met 40%. Meer mensen komen dus voor andere functies naar ARhus dan om boeken of andere materialen uit te lenen. Het programma-aanbod werd uitgebreid en het aantal deelnemers werd meer dan verdubbeld. Tal van projecten werden opgezet om kennisverwerving en kennisdeling te faciliteren. Interactie werd gestimuleerd, waardoor de rol van ‘klant’ en ‘leverancier’ kon wisselen.  

Een internationaal voorbeeld

“Kenniscentrum ARhus is een voorbeeld in Vlaanderen en bij uitbreiding ook internationaal.”

Sven Gatz Vlaams minister van Cultuur 2014-2019

In het beleidskader voor de periode 2022-2026 wordt er, vanuit een doorgedreven visie, terugblik en omgevingsanalyse, aangegeven op welke domeinen ARhus de komende jaren zal inzetten om verder invulling te geven aan de opdracht om een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren in te richten. 

Het behoort tot de basisopdracht van ARhus om de traditionele bibliotheekwerking in de stad Roeselare verder te verzekeren. De belangrijkste bouwstenen hierbij zijn nabijheid, toegankelijkheid en vertrouwen, maar ook technologie, netwerk en kennisdelen. Verder hebben we ook aandacht voor de 21ste-eeuwse vaardigheden (die mensen wezenlijk onderscheiden van computers). Het gaat om sociale vaardigheden die mensen in de mogelijkheid stellen om met elkaar samen te werken, om nieuwe kennis en informatie op te nemen, om met elkaar te interageren, om aan zelfreflectie te doen, enz. Ze dienen als basis voor onze werking, projecten en programma’s.  

Vanuit onze omgeving (de stad, de regio, de provincie, Vlaanderen en de Europese Unie) vangen we relevante uitdagingen en ambities op om mee te nemen in onze werking. Zo krijgen we te maken met een ouder wordend publiek, een meer cultureel divers publiek en een hoger percentage alleenwonenden. Mensen moeten beschikken over meer digitale vaardigheden om mee te kunnen in de veranderende maatschappij en arbeidsmarkt. Sociale inclusie en burgerzin worden belangrijker om mee te kunnen participeren in de samenleving. Het belang van (technologische) innovatie, digitalisering, zorg en (mentale) gezondheid groeit. Deze omgevingsfactoren nemen we mee in de bepaling van onze doelstellingen.  

De essentie van innovatie schuilt niet in nieuwe bouwstenen uitvinden, maar in nieuwe verbindingen leggen tussen bestaande, essentiële bouwstenen. 

7 werven

Bovenop de basisopdracht van ARhus (de traditionele bibliotheekwerking) formuleren we voor de periode 2022–2026 zeven beleidsprioriteiten of werven

  1. ARhus werkt aan taal- en leesbevordering 
  2. ARhus werkt aan e-inclusie 
  3. ARhus werkt samen met het onderwijs 
  4. ARhus werkt aan inclusie 
  5. ARhus maakt werk van een co-creatieve bibliotheek 
  6. ARhus maakt werk van een antennebibliotheek 
  7. ARhus maakt werk van een gezondheidsbibliotheek 

Meer weten?

Ons waardenkader stoelt op de missie van The International Federation of Library Associations. We lichten hier een drietal waarden uit, die centraal staan in onze volledige werking: open en vrij, burgerzin en inclusie

Het volledige beleidskader 2022-2026 vind je hier. Je leest er meer over de opdracht, visie & missie en de waarden van ARhus. We blikken er terug op de periode 2014-2021 en maken er een omgevingsanalyse. Tot slot worden de zeven beleidsprioriteiten of werven er uitgebreid toegelicht.