06-03-2023

GoPress Kiosk wordt Belgapress Kiosk

De digitale kranten- en tijdschriftendatabank die ARhus aanbiedt, wordt vervangen door Belgapress Kiosk. Lees meer

Privacyverklaring

Nederlands                             English

Nederlands

Veilige dienstverlening
Kenniscentrum ARhus is een innovatief platform voor levenslang en levensbreed leren dat inzet op leren, ondernemen en innoveren en een huis van de stad wil zijn voor al wie zich in en buiten Roeselare wenst te ontwikkelen. Een huis dat toegang verschaft tot kennis, leren en partners die deze missie mogelijk maken. We streven naar een kwaliteitsvolle dienstverlening en engageren ons om jouw persoonlijke informatie steeds veilig te beheren.

Waarom hebben wij jouw gegevens nodig?
Wij hebben je gegevens nodig om onze wettelijke verplichte opdrachten, opdrachten van algemeen belang of onze overeenkomst met jou uit te voeren. In de meeste gevallen is het noodzakelijk dat je deze informatie ter beschikking stelt om van onze dienstverlening te genieten.

Toestemming
Wanneer dit nodig is, zullen we je toestemming vragen om je gegevens te verwerken. Als je niet langer beroep wil doen op die dienstverlening kan je steeds je toestemming intrekken.

Hergebruik
We kunnen jouw contactgegevens gebruiken om je te contacteren in het kader van de dienstverlening waarop je beroep doet. We doen dat voor zover dat nodig is om dienstverlening te realiseren maar ook om je bijvoorbeeld te informeren over wijzigingen in ons aanbod of vergelijkbare nieuwe diensten. Bij deelname aan activiteiten in samenwerking met partners is het mogelijk dat uw gegevens gedeeld worden als deze partner in het kader van een wettelijke verplichting over deze gegevens moet kunnen beschikken.

De computer zegt “nee”
We maken geen gebruik van automatische beslissingen via computersystemen om diensten al dan niet te leveren aan burgers.

 Informatie binnen Europa
We bewaren je informatie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij huis zodat we zeker zijn over bescherming van de gegevens, tenzij we geen andere oplossing hebben. Als we je gegevens toch beheren buiten Europa, doen we dit enkel in toepassingen die voldoende waarborgen geven rond de bescherming van je gegevens.

Bewaren
We bewaren gegevens zoals dat wettelijk verplicht is. We houden je gegevens niet langer bij dan nodig. We zullen ze daarna veilig vernietigen. 

Jij blijft baas
Jij blijft als burger baas over je gegevens. Je kan altijd opvragen wat we van jou bewaren en onder andere vragen om dit aan te passen of te verwijderen, tenzij de wet dit belet.

Als het fout loopt
We nemen gepaste veiligheidsmaatregelen. Maar als je gegevens toch bedoeld of onbedoeld in verkeerde handen zijn terecht gekomen, zullen we je daar steeds van op de hoogte stellen.

Als je vragen of klachten hebt, kan je terecht bij ons bestuur, onze functionaris gegevensbescherming of bij de gegevensbeschermingsautoriteit. 

Meer weten?
Een meer uitgebreide beschrijving van onze maatregelen voor gegevensbescherming vind je hier.
In ‘De nieuwe privacywet van A tot Z’, een 4 minuten durend filmpje van ‘Ik beslis’ (Privacycommissie), komen kort de krachtlijnen van de AVG aan bod.

Contactgegevens
ARhus
De Munt 8 - 8800 Roeselare
info@arhus.be | tel. 051 68 18 00

Functionaris Gegevensbescherming
Bruno Daems | bruno.daems@arhus.be

De Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be


English

This translation is for the benefit of international participants in (online) activities organised by ARhus. Only the Dutch version of this privacy statement is legally valid.

Secure services
Knowledge center ARhus is an innovative platform for lifelong and life-wide learning that focuses on learning, entrepreneurship and innovation and wants to be a home of the city for anyone who wishes to develop in and outside Roeselare. A home that provides access to knowledge, learning and partners that make this mission possible. We strive for a high-quality service and are committed to always securely manage your personal information.

Why do we need your data?
We need your data to perform our legally required assignments, assignments of general interest or our agreement with you. In most cases it is necessary that you make this information available to enjoy our services.

Permission
When necessary, we will ask for your permission to process your data. If you no longer wish to rely on that service, you can always withdraw your consent.

Reuse
We can use your contact details to contact you in the context of the services you're using. We do this to the extent necessary to provide services, but also to inform you, for example, about changes to our offer or comparable new services. When participating in activities in collaboration with partners, it is possible that your data will be shared if this partner must have access to this data in the context of a legal obligation.

The computer says "no"
We do not use automatic decisions through computer systems whether or not to provide services to citizens.

Information within Europe 
We prefer to keep your information as close to home as possible so that we are sure about data protection, unless we have no other solution. If we do manage your data outside of Europe, we only do this in applications that provide sufficient guarantees regarding the protection of your data.

Data storage
We store data as required by law. We do not keep your data longer than necessary. We will then safely destroy them.

You're in control of your data
As a citizen, you remain in charge of your data. You can always request a file on what data we keep about you and ask, among other things, to adjust or delete this, unless the law prevents this.

When things go wrong
We take appropriate security measures. But if your data has been intentionally or unintentionally ended up in the wrong hands, we will always keep you informed.

Want to know more?

You can find a more detailed description of our data protection measures here (in Dutch).

If you have any questions or complaints, you can contact our board, our data protection officer or the data protection authority.

Contact details

ARhus
De Munt 8 - 8800 Roeselare
info@arhus.be | tel. 051 68 18 00

Data Protection Officer
Bruno Daems | bruno.daems@arhus.be

The Data Protection Authority: www.dataprotectionauthority.be